Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Borne Beweegt.
De overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de diensten en producten van Borne Beweegt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant gebruik wil maken van de diensten (voornamelijk trainingen) of producten (voornamelijk voedingsplannen, trainingsschema’s, sportkleding, sporthanddoeken en cadeaubonnen) van Borne Beweegt. Ieder gebruik van de diensten en/of producten van Borne Beweegt gebeurt op eigen risico.
Iedere deelnemer dient zelf voorafgaand, aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of deelname medisch verantwoord is. Daarnaast dienen deelnemers verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure
Voorafgaand aan Personal Training & Small Group Training wordt een intakeformulier verstrekt aan potentiële deelnemers. De potentiële deelnemers dienen dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. Aan de hand van het ingevulde formulier kan de coach een inschatting maken of de activiteiten geen onbehoorlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengen voor de potentiële deelnemer. Indien de potentiële deelnemer minderjarig is, moet dit formulier ondertekend worden door een ouder of voogd. De potentiële deelnemer wordt uitgenodigd voor een intakegesprek indien de gezondheidsrisico’s niet onbehoorlijk lijken. De activiteiten kunnen aanvangen indien het intakegesprek van beide kanten, lees ”Borne Beweegt” en ”deelnemer”, goed bevalt. Tussentijdse veranderingen van uw persoonsgegevens en/of relevante gegevens op het gebied van uw gezondheid dient u aan Borne Beweegt door te geven.
Aan potentiële deelnemers van Outdoor CrossFit wordt geen intakeformulier verstrekt. Bij blessures en/of verhoogde gezondheidsrisico’s raadt Borne Beweegt deelname aan Outdoor CrossFit per definitie af. Ook voor Outdoor CrossFit geldt dat deelname volledig op eigen risico is.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van de inschrijving/aanmelding zal Borne Beweegt meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Voorgaande is dan uiteraard overlegd met de klant. Klant kan zelf een voorkeur geven voor een gewenste dag/tijd/locatie. Indien een training onverhoopt niet door kan gaan, wordt er in overleg met de klant een ander(e) tijdstip/dag ingepland. Eventuele afmelding dient minimaal 24 uur voorafgaand aan de training bekend te worden gemaakt. Dit geldt zowel voor Borne Beweegt als ook voor de klant. Indien de klant zich binnen 24 uur voorafgaand aan de training afmeldt, wordt de training in rekening gebracht.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Borne Beweegt rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Borne Beweegt voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Borne Beweegt niet instaat voor het succes van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Borne Beweegt aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Borne Beweegt kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Borne Beweegt is daarnaast niet aansprakelijk wanneer bij activiteiten, door welke oorzaak ook, op enige wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Ook is Borne Beweegt niet aansprakelijk als de deelnemer op enige wijze schade lijdt aan materie en/of aan de lichamelijke- en geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De klant verklaart dat hij of zij alle diensten & producten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij nu afstand te doen van alle rechten tot een eventuele schadeactie tegen Borne Beweegt wegens vergoeding van kosten en schade als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten & producten die Borne Beweegt aanbiedt. De klant vrijwaart Borne Beweegt tevens voor schade/letsel die hij of zij veroorzaakt tijdens activiteiten bij anderen en/of aan materiaal dat niet aan Borne Beweegt toebehoort. De klant is daarentegen volledig aansprakelijk voor schade dat hij/zij aanbrengt, op welke wijze dan ook, aan materiaal dat aan Borne Beweegt toebehoort.

Indien Borne Beweegt in opdracht van een ander werkt, is Borne Beweegt voor geen enkele vorm van schade/letsel aansprakelijk te stellen. De partij die Borne Beweegt een opdracht geeft en/of inhuurt, draagt de gehele verantwoordelijkheid over de werkzaamheden die Borne Beweegt voor die partij verricht.

Artikel 7. Ontbinding
Borne Beweegt is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden als de klant niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant en Borne Beweegt zal Borne Beweegt meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Het kan zijn dat de potentiële deelnemer minderjarig is, in dat geval moet Borne Beweegt schriftelijk toestemming ontvangen van een ouder of voogd. Zonder schriftelijke toestemming is Borne Beweegt niet bevoegd om een betaling van een minderjarige te ontvangen. De deelnemer, of zijn/haar verantwoordelijke, dient tijdig te betalen. Borne Beweegt is gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. De genoemde prijzen op onze site zijn inclusief BTW. Indien door omstandigheden de kosten stijgen, ofwel het aantal aanmeldingen stijgen voor activiteiten van Borne Beweegt, is Borne Beweegt gerechtigd de prijzen van haar diensten te verhogen. Klanten hoeven uiteraard geen meerprijs te betalen voor reeds aangekochte diensten of producten.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Borne Beweegt. Alle afspraken dienen, indien van toepassing, 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten van de diensten doorberekend.
De overeenkomst kan bij langdurige ziekte voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd, maar alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Die medische verklaring zal de klant zelf bij Borne Beweegt moeten aanleveren. Vanaf het moment dat de verklaring wordt aangeleverd, wordt de overeenkomt stilgelegd.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Borne Beweegt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van de Personal Trainer wordt de loopduur van de strippenkaart/het abonnement verlengd met het aantal dagen dat de trainer ziek is. Vakanties van de Personal Trainer worden van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemeen erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer in principe op deze dag een training had, wordt een alternatieve dag gekozen óf de afspraak schuift een week vooruit.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Borne Beweegt aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Borne Beweegt.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Borne Beweegt is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot het ontvangen van informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn vertrouwelijk en worden voor administratieve doeleinden van Borne Beweegt gebruikt. Uitzondering hierop is de samenwerking met overige professionals, waaronder een eventuele fysiotherapeut en diëtiste. Indien van toepassing zal de trainer contact onderhouden over relevante zaken omtrent de klant met de fysiotherapeut en/of diëtiste. Desbetreffende gegevens worden naast de genoemde samenwerkingen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
Modellen, Methodieken & Instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Borne Beweegt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Borne Beweegt op grond van de Auteurswet. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Borne Beweegt. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsschema’s, voedingsplannen, trainingen, opdrachten, ontwerpen, schetsen en tekeningen ten behoeve van Borne Beweegt zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Borne Beweegt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Borne Beweegt zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14. Privacy Verklaring
Alle deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van én akkoord te zijn met de privacy verklaring. De privacy verklaring is terug te lezen op de website van Borne Beweegt. Op aanvraag stuurt Borne Beweegt de privacy verklaring per e-mail.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Borne Beweegt. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen in het extreemste geval worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Borne Beweegt is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.