Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Borne Beweegt.

De overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant (deelnemer) of de opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaat voor het gebruik van de diensten en/of producten van Borne Beweegt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing indien een (potentiële) klant gebruik wil maken/maakt van de diensten en/of producten van Borne Beweegt. Ook zijn de voorwaarden van toepassing indien een (potentiële) opdrachtgever gebruik wil maken/maakt van de diensten en/of producten van Borne Beweegt.

Artikel 3. Intakeprocedure

Voorafgaand aan Personal Training wordt er een intakeprocedure doorlopen. Als eerste stap wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd. In het telefonische
gesprek wordt er gevraagd naar basisinformatie van de potentiële deelnemer waarmee een indruk verkregen wordt van die potentiële deelnemer. Wanneer de
verkregen basisinformatie geen onoverkomelijke belemmeringen oplevert, kan er een vrijblijvend intakegesprek gepland worden. Aan de hand van het intakegesprek maakt de Personal Trainer een inschatting van eventuele gezondheidsrisico’s die trainingen met zich mee kunnen brengen.

Indien de gezondheidsrisico’s niet onbehoorlijk lijken, kan er samen met de potentiële deelnemer een deskundig plan vormgegeven worden voor de aanstaande training(en). De trainingen kunnen aanvangen wanneer het kennismakingsgesprek, het intakegesprek en het voorgestelde trainingsplan
van beide kanten positief worden ingezien.

Als er tussentijds veranderingen van persoonsgegevens en/of van relevante gegevens op het gebied van de gezondheid zijn, dient die informatie direct aan Borne Beweegt verstrekt te worden. Met potentiële deelnemers van BORNE Outdoor Fit wordt geen intakegesprek gevoerd. Bij (ernstige) blessures en/of verhoogde gezondheidsrisico’s raadt Borne Beweegt aan om vooraf een behandelend specialist te raadplegen over de verantwoorde trainingsmogelijkheden. Door de groepsgrootte is er bij BORNE Outdoor Fit minder tijd/aandacht voor persoonlijke begeleiding dan bij personal training. Voor al onze trainingen, ook voor BORNE Outdoor Fit, geldt dat deelname volledig op eigen risico is.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving/aanmelding zal Borne Beweegt mededelen wanneer en waar de deelnemer wordt verwacht. In het geval van Personal Training en Small Group Training kunnen deelnemers zelf een voorkeur doorgeven voor een gewenste dag/tijd/locatie. In het geval van BORNE Outdoor Fit heeft Borne Beweegt vaste dagen/tijden en ook een vaste trainingslocatie. Die informatie is te vinden op de website van Borne Beweegt en is daarnaast op te vragen bij de trainers.

Borne Beweegt voert activiteiten uit in heel Twente en regelmatig ook daarbuiten. Op aanvraag komt Borne Beweegt op locatie bij bedrijven, sportverenigingen en scholen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Borne Beweegt rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Borne Beweegt voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Ieder gebruik van de diensten en/of producten van Borne Beweegt gebeurt door deelnemers op eigen risico. Iedere deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit zichzelf ervan te vergewissen of deelname (medisch) verantwoord is. Daarnaast dienen deelnemers verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Opdrachtgevers die Borne Beweegt inhuren/inschakelen, dragen de verantwoordelijkheid over alle risico’s die worden gelopen ten behoeve van de opdrachtuitvoering. Borne Beweegt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de opdrachtuitvoering. Borne Beweegt is ook
niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit werkzaamheden die samenhangen met de opdrachtuitvoering.

Wanneer een opdrachtgever de risico’s van een opdracht niet voor zijn/haar rekening wil/kan nemen, dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan Borne Beweegt. Om de opdracht in een dergelijk geval toch door Borne Beweegt uit te laten voeren, dient er door de opdrachtgever een risicoanalyse verricht te worden. Op basis van die risicoanalyse dient een overeenkomst tot stand te komen waarin alle risico’s en de bijbehorende verantwoordelijkheden concreet worden toegewezen aan betrokken partijen. Zodra die overeenkomst door alle betrokken partijen schriftelijk is ondertekend, kan een opdracht worden uitgevoerd.

Voor elke door Borne Beweegt verzorgde activiteit geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Borne Beweegt kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele niet behaalde resultaten. Borne Beweegt is daarnaast niet aansprakelijk wanneer bij activiteiten op enige wijze aan de deelnemer, de opdrachtgever en/of aan derden toebehorende zaken verloren gaan of beschadigd worden/raken. De klant (deelnemer) of opdrachtgever verklaart hierbij dat hij of zij alle diensten & producten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

De klant (deelnemer) of opdrachtgever verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot een eventuele schadeactie tegen Borne Beweegt. De klant (deelnemer) of opdrachtgever vrijwaart Borne Beweegt voor alle schade/letsel welke zou ontstaan door trainingen, adviezen of andere werkzaamheden van Borne Beweegt. De klant (deelnemer) of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke hij/zij aanbrengt aan materiaal van Borne Beweegt wanneer er door hem/haar onbehoorlijk wordt omgegaan met dat materiaal.

Artikel 7. Ontbinding

Borne Beweegt is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden als de klant niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van een overeenkomst door de klant of opdrachtgever is mogelijk wanneer Borne Beweegt daar schriftelijk mee akkoord gaat. Terugbetaling door Borne Beweegt van eventuele restanten, lees: een resterende termijn van een abonnement, is nooit mogelijk. Ook zijn abonnementen
persoonsgebonden en zijn deze niet over te hevelen naar een andere persoon.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant (deelnemer) of opdrachtgever met Borne Beweegt zal Borne Beweegt meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Het kan zijn dat de potentiële deelnemer minderjarig is. In dat geval moet Borne Beweegt toestemming ontvangen van een ouder of voogd. Zonder schriftelijke toestemming is Borne Beweegt niet bevoegd om een betaling van een minderjarige te ontvangen. De deelnemer, of zijn/haar ouder/voogd/verantwoordelijke, dient tijdig te betalen. Borne Beweegt is gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. De genoemde tarieven op de website van Borne Beweegt zijn inclusief BTW. Indien door omstandigheden de kosten van de bedrijfsvoering voor Borne Beweegt stijgen, kan Borne Beweegt maximaal eens per kalenderjaar de prijzen van de diensten en/of producten verhogen. Bestaande klanten hoeven vanzelfsprekend geen meerprijs te betalen voor reeds aangekochte diensten, lees: abonnementen of strippenkaarten.

Artikel 9. Afmelding

Indien een klant (deelnemer) niet kan deelnemen aan een activiteit waar hij/zij zichzelf voor heeft opgegeven/aangemeld, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Borne Beweegt. Afspraken/aanmeldingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten van de diensten in rekening gebracht.

Een abonnement kan bij ziekte voor maximaal 2 maanden worden stilgelegd op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Die medische verklaring dient de klant in dat geval per mail bij Borne Beweegt aan te leveren. Vanaf het moment dat de verklaring per mail is aangeleverd, wordt
de overeenkomt stilgelegd.

Indien een opdrachtgever van Borne Beweegt een geplande opdracht niet door wil/kan laten gaan, dient hij/zij dit ook minimaal 24 uur van te voren te melden. Indien dat niet gebeurt, worden de kosten van de afgesproken diensten doorberekend.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Borne Beweegt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is door overmacht. Borne Beweegt zal in geval van overmacht altijd zoeken naar een oplossing om daarmee de leden zoveel mogelijk sportieve continuïteit te bieden. Kunnen trainingen ondanks onze inspanningen langer dan een week niet doorgaan? Dan wordt het lopende abonnement automatisch bevroren tot het moment dat de trainingen weer kunnen aanvangen. Hierop uitgezonderd zijn de standaard vakanties*.

* Standaard vakanties zijn bij Borne Beweegt jaarlijks hetzelfde. We zijn gesloten van 24 december t/m 1 januari en daarnaast zijn we gesloten in week 31 & week 32.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart met het aangaan van deze overeenkomst dat hij/zij gezond is en in staat is om de instructies van de Personal Trainer op te volgen zonder schade voor zijn gezondheid. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Borne Beweegt aan te gaan een specialist te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Borne Beweegt.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

Borne Beweegt is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot het ontvangen van informatie van en over de klant. Persoonlijke
gegevens van de klant zijn vertrouwelijk en worden voor administratieve doeleinden van Borne Beweegt gebruikt. Uitzondering hierop is de samenwerking
met overige professionals, waaronder een eventuele fysiotherapeut, huisarts of diëtiste. Indien van toepassing zal de trainer contact onderhouden met deze
professionals over relevante medische zaken; vanzelfsprekend gebeurt dit alleen bij een akkoord vanuit de klant (deelnemer).

Artikel 13. Intellectueel eigendom

Modellen, Methodieken & Instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Borne Beweegt voor de uitvoering van de opdracht(en) zijn en blijven eigendom van Borne Beweegt op grond van de Auteurswet. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Borne Beweegt. Alle door de klant (deelnemer) of opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsschema’s, voedingsplannen, trainingen, opdrachten, ontwerpen, schetsen en tekeningen ten behoeve van Borne Beweegt zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Borne Beweegt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Borne Beweegt, zonder voorafgaande toestemming van de klant, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14. Privacy Verklaring

Alle deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van & akkoord te zijn met de privacy verklaring. De privacy verklaring is terug te lezen op de website. Op aanvraag stuurt Borne Beweegt de privacy verklaring ook nog per e-mail.

Artikel 15. Geschillen 

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Borne Beweegt. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen wanneer benodigd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Borne Beweegt is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.