Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
De organisatie: Borne Beweegt.
De overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de klant (deelnemer) of de opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaat voor het gebruik van de diensten en/of producten van Borne Beweegt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien een (potentiële) klant gebruik wil maken/maakt van de diensten en/of producten van Borne Beweegt. Ook zijn de voorwaarden van toepassing indien een (potentiële) opdrachtgever gebruik wil maken/maakt van de diensten en/of producten van Borne Beweegt.

Artikel 3. Intakeprocedure
Voorafgaand aan Personal Training wordt een intakeprocedure doorlopen. Als eerste stap wordt er een kennismakingsgesprek gevoerd. In het telefonische gesprek wordt er gevraagd naar basisinformatie van de potentiële deelnemer waarmee een indruk verkregen wordt van die potentiële deelnemer. Wanneer de verkregen basisinformatie geen belemmeringen oplevert, kan er een vrijblijvend intakegesprek gepland worden. Tijdens dat intakegesprek wordt er een intakeformulier ingevuld. Aan de hand van het ingevulde intakeformulier maakt de Personal Trainer een inschatting van eventuele gezondheidsrisico’s die trainingen met zich mee kunnen brengen. Indien de potentiële deelnemer minderjarig is, moet het formulier ondertekend worden door een ouder of voogd. Indien de gezondheidsrisico’s niet onbehoorlijk lijken, kan er samen met de potentiële deelnemer een deskundig plan vormgegeven worden voor de aanstaande training(en). De training(en) kan/kunnen aanvangen wanneer het kennismakingsgesprek, het intakegesprek en het voorgestelde trainingsplan van beide kanten positief wordt ingezien.

Als er tussentijds veranderingen van persoonsgegevens en/of relevante gegevens op het gebied van de gezondheid zijn, dient die informatie direct aan Borne Beweegt verstrekt te worden. Aan potentiële deelnemers van BORNE Outdoor Fit wordt geen intakeformulier verstrekt. Bij ernstigere blessures en/of zwaar verhoogde gezondheidsrisico’s raadt Borne Beweegt deelname aan BORNE Outdoor Fit per definitie af. Door de groepsgrootte is er bij BORNE Outdoor Fit namelijk minder tijd/aandacht voor persoonlijke begeleiding. Bij lichtere blessures kan in overleg met de sporter en/of behandelend arts/fysiotherapeut gekeken worden naar de trainingsmogelijkheden. Voor al onze trainingen, ook voor BORNE Outdoor Fit, geldt dat deelname volledig op eigen risico is.

Artikel 4. Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving/aanmelding zal Borne Beweegt mededelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. In het geval van Personal Training en Small Group Training kunnen deelnemers zelf een voorkeur geven voor een gewenste dag/tijd/locatie. In het geval van BORNE Outdoor Fit heeft Borne Beweegt vaste dagen/tijden en ook een vaste trainingslocatie. Die informatie is te vinden op de website van Borne Beweegt en is daarnaast op te vragen bij de trainers.

Borne Beweegt voert activiteiten uit in heel Twente en regelmatig ook daarbuiten. Op aanvraag komt Borne Beweegt op locatie bij bedrijven, sportverenigingen en scholen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Op Borne Beweegt rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Borne Beweegt voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Ieder gebruik van de diensten en/of producten van Borne Beweegt gebeurt door deelnemers op eigen risico. Iedere deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit zichzelf ervan te vergewissen of deelname (medisch) verantwoord is. Daarnaast dienen deelnemers verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Opdrachtgevers die Borne Beweegt inhuren/inschakelen, dragen de verantwoordelijkheid over alle risico’s die worden gelopen ten behoeve van de opdrachtuitvoering. Borne Beweegt is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit de opdrachtuitvoering. Borne Beweegt is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit werkzaamheden die samenhangen met de opdrachtuitvoering. Wanneer een opdrachtgever de risico’s van een opdracht niet voor zijn/haar rekening wil/kan nemen, dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan Borne Beweegt. Borne Beweegt zal in zo’n geval, in eerste instantie, de opdracht weigeren. Om de opdracht in een dergelijk geval toch door Borne Beweegt uit te laten voeren, dient er door de opdrachtgever een risicoanalyse verricht te worden. Op basis van die risicoanalyse dient een overeenkomst tot stand te komen waarin alle risico’s en de bijbehorende verantwoordelijkheden concreet worden toegewezen aan betrokken partijen. Zodra die overeenkomst door alle betrokken partijen schriftelijk is ondertekend, kan een opdracht worden uitgevoerd.

Voor elke door Borne Beweegt verzorgde activiteit geldt dat er sprak is van een inspanningsverplichting. Borne Beweegt kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele niet behaalde resultaten. Deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico. Borne Beweegt is daarnaast niet aansprakelijk wanneer bij activiteiten op enige wijze aan de deelnemer, de opdrachtgever en/of aan derden toebehorende zaken verloren gaan of beschadigd worden/raken. De klant (deelnemer) of opdrachtgever verklaart hierbij dat hij of zij alle diensten & producten voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De klant (deelnemer) of opdrachtgever verklaart hierbij afstand te doen van alle rechten tot een eventuele schadeactie tegen Borne Beweegt. De klant (deelnemer) of opdrachtgever vrijwaart Borne Beweegt voor alle schade/letsel welke zou ontstaan door trainingen, adviezen of andere werkzaamheden van Borne Beweegt. 

De klant (deelnemer) of opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke hij/zij aanbrengt aan materiaal van Borne Beweegt wanneer er door hem/haar onbehoorlijk wordt omgegaan met dat materiaal.

Artikel 7. Ontbinding
Borne Beweegt is gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden als de klant niet, of slechts gedeeltelijk, aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant of opdrachtgever is alleen mogelijk wanneer Borne Beweegt daar schriftelijk mee akkoord gaat.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de overeenkomst van klant (deelnemer) of opdrachtgever met Borne Beweegt zal Borne Beweegt meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Het kan zijn dat de potentiële deelnemer minderjarig is. In dat geval moet Borne Beweegt toestemming ontvangen van een ouder of voogd. Zonder schriftelijke toestemming is Borne Beweegt niet bevoegd om een betaling van een minderjarige te ontvangen. De deelnemer, of zijn/haar verantwoordelijke, dient tijdig te betalen. Borne Beweegt is gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. De genoemde prijzen op onze website zijn inclusief BTW. Indien door omstandigheden de kosten van Borne Beweegt stijgen, kan Borne Beweegt maximaal eens per kalenderjaar de prijzen van de diensten en/of producten verhogen. Klanten hoeven geen meerprijs te betalen voor reeds aangekochte diensten of producten.

Artikel 9. Afmelding
Indien de klant (deelnemer) niet kan deelnemen aan een activiteit waar hij/zij zichzelf voor heeft aangemeld, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Borne Beweegt. Afspraken en aanmeldingen dienen indien van toepassing minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, worden de kosten van de diensten doorberekend.
De overeenkomst kan bij langdurige ziekte voor maximaal 3 maanden worden stilgelegd op grond van een medische verklaring door een erkende arts. Die medische verklaring zal de klant in dat geval bij Borne Beweegt aanleveren. Vanaf het moment dat de verklaring wordt aangeleverd, wordt de overeenkomt stilgelegd.

Indien een opdrachtgever een geplande opdracht niet door wil/kan laten gaan, dient hij/zij dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Indien dat niet gebeurt, worden de kosten van de afgesproken diensten doorberekend.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Borne Beweegt is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is door overmacht. Borne Beweegt zal in geval van overmacht altijd zoeken naar een oplossing om daarmee de leden zoveel mogelijk sportieve continuïteit te bieden. Kunnen trainingen waar een abonnee zich voor aanmeldt langer dan een week niet doorgaan? Dan wordt na die week het lopende abonnement automatisch bevroren tot het moment dat de trainingen weer starten.

Artikel 11. Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Borne Beweegt aan te gaan zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Borne Beweegt.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Borne Beweegt is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot het ontvangen van informatie van en over de klant. Persoonlijke gegevens van de klant zijn vertrouwelijk en worden voor administratieve doeleinden van Borne Beweegt gebruikt. Uitzondering hierop is de samenwerking met overige professionals, waaronder een eventuele fysiotherapeut, huisarts of diëtiste. Indien van toepassing zal de trainer contact onderhouden met deze professionals over relevante medische zaken; vanzelfsprekend alleen bij een akkoord vanuit de klant (deelnemer). omtrent de klant met de fysiotherapeut en/of diëtiste. Desbetreffende gegevens worden naast de genoemde samenwerkingen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
Modellen, Methodieken & Instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Borne Beweegt voor de uitvoering van de opdracht(en) zijn en blijven eigendom van Borne Beweegt op grond van de Auteurswet. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Borne Beweegt. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainingsschema’s, voedingsplannen, trainingen, opdrachten, ontwerpen, schetsen en tekeningen ten behoeve van Borne Beweegt zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Borne Beweegt ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Borne Beweegt zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14. Privacy Verklaring

Alle deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van & akkoord te zijn met de privacy verklaring. De privacy verklaring is terug te lezen op de website van Borne Beweegt onder het kopje ‘contact’. Op aanvraag stuurt Borne Beweegt de privacy verklaring per e-mail.

Artikel 15. Geschillen
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Borne Beweegt. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen in het extreemste geval worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Borne Beweegt is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.